Author จิราภา วิทยาภิรักษ์
Article Title เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกวิธี / จิราภา วิทยาภิรักษ์
ลิงค์ เอกสารฉบับเต็ม
Subject
Source วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ปีที่ 15, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559), หน้า 1-5
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Call number บทความ
Journal Title วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
Copy ปีที่ 15, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559), หน้า 1-5
ISSN 16853954
Brief substance การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ดีได้กลายเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการใช้ฐานข้อมูลเผยแพร่บทความวิจัยให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก การค้นหาบทความมักจะมีบทคัดย่อเท่านั้นที่ทำหน้าที่เสมือนสรุปใจความสำคัญสั้นๆ ของบทความเสมอ บทคัดย่อจะชักชวนให้ผู้อ่านที่มีศักยภาพเข้ามาอ่านบทความเต็ม ในบริบททางธุรกิจบทคัดย่อเป็น "บทสรุปผู้บริหาร" มักจะเป็นเพียงชิ้นเดียวของรายงานที่อ่านโดยบุคคลสำคัญ ดังนั้นบทความนี้เขียนขึ้นเพราะตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนบทคัดย่อที่ดี โดยการเริ่มจากการให้คำจำกัดความและตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ อธิบายวิธีการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษซึ่งใช้ได้ทั้งบทความในการประชุมวิชาการและบทความในวารสาร
Subject
Link เอกสารฉบับเต็ม

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed