Author ภูริทัต ชัยวัฒนกุล
Article Title แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยง ด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตามแนวคิดโรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ = ภูริทัต ชัยวัฒนกุล
ลิงค์ เอกสารฉบับเต็ม
Subject
Source วารสารวิชาการ กรมวิชาการ. ปีที่ 23, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค. 2563), หน้า 35-45
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Call number บทความ
Journal Title วารสารวิชาการ กรมวิชาการ.
Copy ปีที่ 23, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค. 2563), หน้า 35-45
ISSN 15130096
Subject
Link เอกสารฉบับเต็ม

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed