Author วีณา ว่องไววิทย์
Article Title การพัฒนาครูน้องใหม่ให้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังบนฐานของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพและการศึกษาบทเรียนร่วมกัน กรณีศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา ฝ่ายมัธยม / วีณา ว่องไววิทย์ และ ภูริทัต ชัยวัฒนกุล
ลิงค์ เอกสารฉบับเต็ม
Subject
 
Source วารสารวิชาการ. ปีที่ 22, ฉบับที่ 3 (ก.ค./ก.ย. 2562), หน้า 49-56
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Call number บทความ
Journal Title วารสารวิชาการ.
Copy ปีที่ 22, ฉบับที่ 3 (ก.ค./ก.ย. 2562), หน้า 49-56
ISSN 15130096
Co author ภูริทัต ชัยวัฒนกุล
Subject
Subject
Link เอกสารฉบับเต็ม

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed