Author อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์
Article Title สานต่ออภิวัฒน์การเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : การส่งเสริมทักษะกระบวนการและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในมิติใหม่ / อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์
ลิงค์ เอกสารฉบับเต็ม
Subject
Source วารสารวิชาการ. ปีที่ 21, ฉบับที่ 3 (ก.ค./ก.ย. 2561), หน้า 23-36
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Call number บทความ
Journal Title วารสารวิชาการ.
Copy ปีที่ 21, ฉบับที่ 3 (ก.ค./ก.ย. 2561), หน้า 23-36
ISSN 15130096
Subject
Link เอกสารฉบับเต็ม

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed