Author กอบแก้ว รัตนอุบล
Article Title การปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้น ตามหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสียในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้ประมวลรัษฎากร = Adaptation of the accounting practice on business combination under common control to granting of income tax exemption to shareholders under the continuity of interest doctrine in the case of entire business transfer under the revenue code / กอบแก้ว รัตนอุบล และพงศภัค ประจักษ์เฟื่องฟู
ลิงค์ เอกสารฉบับเต็ม
Subject
Source วารสารวิชาชีพบัญชี. ปีที่ 13, ฉบับที่ 38 (มิ.ย. 2560), หน้า 58-75
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Call number บทความ
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี.
Copy ปีที่ 13, ฉบับที่ 38 (มิ.ย. 2560), หน้า 58-75
ISSN 16868293
Co author พงศภัค ประจักษ์เฟื่องฟู
Subject
Link เอกสารฉบับเต็ม

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed