Author สังเวียน อ่อนแก้ว
Article Title อิทธิพลของบทบาท และคุณลักษณะงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ บรรยากาศ โรงเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน = Influence of role and job characteristic / สังเวียน อ่อนแก้ว, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ และ สนั่น ประจงจิตร
Subject
 
 
Source วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ 29, ฉบับที่ 91 (ก.ค.-ก.ย. 2558), หน้า 83-101
Review
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Call number บทความ
Journal Title วารสารสุทธิปริทัศน์.
Copy ปีที่ 29, ฉบับที่ 91 (ก.ค.-ก.ย. 2558), หน้า 83-101
ISSN 08572690
Co author กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
Co author สนั่น ประจงจิตร
Subject
Subject
Subject

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed